პოლიტიკა

სანქციების ახალი პაკეტი აშშ-ისგან რუსეთს - რომელი კომპანიები მოხვდნენ ამჯერად სანქცირებულთა სიაში

გაზიარება:

აშშ-მა რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ სან­ქცი­ე­ბის ახა­ლი პა­კე­ტი გა­მო­ა­ცხა­და. ახა­ლი პა­კე­ტის თა­ნახ­მად, სან­ქცი­ე­ბი მი­მარ­თუ­ლია სამი რუ­სუ­ლი ტე­ლე­ვი­ზი­ი­სა და "გა­ზპ­რომ­ბან­კის" აღ­მას­რუ­ლებ­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ.

პა­კე­ტი მო­ი­ცავს რუ­სე­ბის­თვის სა­ბუ­ღალ­ტრო და სა­კონ­სულ­ტა­ციო სერ­ვი­სე­ბის მი­წო­დე­ბის აკ­რძალ­ვა­საც.

"ეს არ არის სრუ­ლი ბლო­კი­რე­ბა. ჩვენ "გა­ზპ­რომ­ბან­კის" აქ­ტი­ვებს არ ვყი­ნავთ და "გა­ზპ­რომ­ბანკთან" რა­ი­მე ტრან­ზაქ­ცი­ას არ ვკრძა­ლავთ. რა­ზეც მი­ვა­ნიშ­ნეთ ის, რომ "გა­ზპ­რომ­ბან­კი" უსაფრ­თხო თავ­შე­სა­ფა­რი არ არის და ამი­ტომ, ჩვენ სან­ქცი­ებს ვუ­წე­სებთ მათ ზო­გი­ერთ აღ­მას­რუ­ლე­ბელ ხელ­მძღვა­ნელს", - გა­ნუცხა­და ბა­ი­დე­ნის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მა­ღალ­ჩი­ნო­სან­მა ჟურ­ნა­ლის­ტებს.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 8 აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი "სბერ­ბან­კი­დან", რო­მე­ლიც რუ­სე­თის სა­ბან­კო აქ­ტი­ვე­ბის მე­სა­მედს ფლობს, სან­ქცი­ე­ბის სიას და­ე­მა­ტა.

სან­ქცი­ე­ბი ასე­ვე მოს­კო­ვის ინ­დუსტრი­უ­ლი ბან­კის და მის 10 შვი­ლო­ბილ კომ­პა­ნი­ას და­უ­წეს­დე­ბა.

კოდის განახლება
მარკეტინგი
DAYS.GE

თეგები